Årsta torg

Årsta Centrum med sina berömda konkretistiska fasadmålningar och särpräglade utformning planerades 1943 av arkitekt Uno Åhrén och utformades av arkitektbröderna Erik och Tore Ahlsén. Det blev mycket uppmärksammat när det var nytt. Centrumanläggningen färdigställdes i etapper, det sista huset var inflyttningsklart 1953.

Centrumanläggningen skulle fungera som ett stadsdelscentrum i en stadsdel uppbyggd kring grannskapsenheter. Idéerna bakom centrumets utformning och innehåll hade även en ideologisk grund och en vision om att forma den demokratiska människan i det demokratiska samhället. Den karaktärskapande centrumanläggningen utgör en mycket speciell miljö med både stort miljöskapande- och arkitekturhistoriskt värde. Anläggningen har också ett samhällshistoriskt värde genom tillkomsthistoria.

Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan. Fastigheten/fastigheterna ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

DM TAK har på uppdrag av, och tillsammans med, Ekenbergs Bygg varsamt renoverat yttertaket och vi ser nu färdigt resultat.

Årsta torg 1

Prenumera på vår tidning

DM TAK – Är takläggare i Stockholm med lång erfarenhet inom takläggning, plåtslageri, takmålning samt alla typer av takarbeten.

Vi använder oss av cookies, för att kunna förbättra din upplevelse. Vill du läsa mer om vår cookie policy Klicka här